Chernobyl

Chernobyl

Chernobyl

By: Natalya Domovitskikh, 1995
Medium: cast bronze
Size: 120mm
Cast by: in Ukraine
Issue: The Medal, no. 28 (1996)
Edition: 40

Category: